sale@omc.co.th     Phone: 0991095544
รับจดทะเบียน ขายตรงและตลาดแบบตรง

รับจดทะเบียน ขายตรงและตลาดแบบตรง

เราคือทีมงานมืออาชีพในการให้บริการให้คำปรึกษากับท่าน
พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
 
บริการจัดทำเอกสารขอใบอนุญาต สคบ.
 +
และบริการยื่นเอกสารขอใบอนุญาต สคบ.
0+
ธุรกิจขายตรง
0
Happy Customers
0k
Completed Sites
0
Awards Winning
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น สคบ.

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น สคบ.

การยื่นคำขอจดทะเบียนประเภทบุคคล (ธุรกิจตลาดแบบตรง)

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 • มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ลงทะเบียน
 • เป็นผู้มีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิน 1,800,000 บาทต่อปี

การยื่นคำขอจดทะเบียนประเภทนิติบุคคล (ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง)

 • ผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรงต้องไม่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอจดทะเบียน
 • สำหรับธุรกิจขายตรงต้องเป็นห้างหุ้นส่วนที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท หรือ เป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท

ลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียน

 • ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน การดําเนินงานของผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือ ตลาดแบบตรง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  1. เป็นบุคคลล้มละลาย
  2. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  3. เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
  4. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ ดําเนินงาน ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอื่น ที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง หรือตลาดแบบตรง
  5. เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบใน การดําเนินงาน ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่เคยถูกเพิกถอนทะเบียนการประกอบ ธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ในระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคําขอจดทะเบียน

คำนิยาม

 • ผู้ประกอบการ หมายถึง นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา ที่ต้องการใช้งานระบบ
 • ลงทะเบียนประเภทบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ยื่นลงทะเบียนในนามบุคคล
 • ลงทะเบียนประเภทนิติบุคคล หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
 • ข้าพเจ้า หมายถึง บุคคลผู้ใช้งานระบบ
ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการ สำหรับการขอใบอนุญาต สคบ.

ระยะเวลาและขั้นตอนในการดำเนินการ สำหรับการขอใบอนุญาต สคบ.
ภายใน 65 วัน

เอกสารเลขรับ

เลขรับเรื่องยื่น สคบ. (ยื่นเรื่อง)
เลขรับเรื่องยื่น สคบ. (อนุมัติ)

เอกสารเลขคำขออนุญาติ

เลขคำขออนุญาติ สคบ. (ยื่นเรื่อง)
เลขคำขออนุญาติ สคบ. (อนุมัติ)

เลขรับจดทะเบียน

เลขรับจดทะเบียน สคบ. (ยื่นเรื่อง)
เลขรับจดทะเบียน สคบ. (อนุมัติ)